Print

Per què Comerç Just? Volem solucions!

29 abril 2009

Una vegada reconegudes les injustícies que fins el dia d’avui es mantenen en el repartiment de la riquesa mundial, hem de buscar vies de sortida per poder mantenir un intercanvi més just entre els països del Nord i del Sud.

Des de que en els nostres països s’inicia la importació de cafès provinents de cooperatives cafeteres del Sud, moltes persones han tingut a la seva mà la possibilitat de gaudir de la qualitat d’aquests cafès.  Prenent cafè de Comerç Just, els consumidors gaudeixen d’ un producte d’ elevada qualitat, a la vegada que contribueixen a millorar les condicions de vida de moltes persones en el Sud. Al comprar aquest cafè, les persones arribaran a la essència de la nostra proposta.

Ha arribat la hora que en la nostra ciutat reflexionem sobre el cafè que ens volem prendre cada dia, i d’oferir la possibilitat que aquest arribi a tots amb consciència, identitat i compromís.

Café Ciudad Alternativa3

Fonaments del Comerç Just

  • Fer possible la creació de llocs de treball als països en vies de desenvolupament.
  • Producció artesanal o de forma semi-industrial (cooperatives agrícoles, tèxtils,…)
  • Mantenir l’economia i el mercat local sense crear dependència exclusiva de les exportacions.
  • No admetre el treball infantil, sinó treballar per a eradicar-lo.
  • Aplicar criteris equitatius als salaris i als drets laborals d’homes i dones.
  • Elaboració de productes amb matèries primeres locals.
  • Promoure la protecció i el respecte del medi ambient.
  • Pagament d’un preu digne per la feina realitzada i d’acord amb la realitat sociolaboral del país productor.
  • Reinversió dels beneficis obtinguts per la venda d’aquests productes en projectes de millora i desenvolupament a la pròpia comunitat.

Etiquetes